logo


Cestná nákladná preprava

P M, s.r.o.

Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPRAVNÝ   PORIADOK

CESTNEJ   NÁKLADNEJ DOPRAVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P M, s. r. o.  so sídlom Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava, podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

 

vydáva

 

 

 

 

PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

(1)       Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy. v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka v platnom znení.

(2)       Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je P M, s. r. o., so sídlom v adresa: Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave na základe Rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo: OU-BA-OCDPK1-2021/058521

 

(3)       Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v  vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.

 

Článok 2

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

(1)       Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu

a)                  vnútroštátna cestná nákladná doprava,

(2)       Charakter a druhy vykonávanej cestnej dopravy

a)         preprava nákladu na paletách,

b)         papiera zvitkov,

c)         preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov

d)        preprava poľnohospodárskych produktov (osivá, hnojivá)

e)         preprava poľnohospodárskych krmív (senáž, siláž, seno, slama, šrot)

f)         preprava vedľajších živočíšnych produktov (kurací trus, hovädzí hnoj)

g)         preprava vedľajších produktov z produkcie BPS (digestát, fugát, separát)

h)         preprava sypkých stavebných materiálov

i)         preprava stavebných mechanizmov

j)          preprava iného ako nebezpečného odpadu (komunálny odpad)

k)         preprava dreva, drevného odpadu, drevnej štiepky, drevnej guľatiny, drevných odrezkov

 

(3)       Iné prepravy vykonáva  na základe podrobných objednávok prepravcov.

 

Článok 3

Veci  vylúčené z prepravy

(1)       Z prepravy sú vylúčené

a)         veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,

b)         nebezpečné veci v zmysle aktuálnej Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej v texte len ako „Dohoda ADR)Dohody ADR,

c)         predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť pri preprave použito, sú nevhodné na preprave vozidlom dopravcu,

d)        veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).

(2)       Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá.

(3)       Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.

(4)       Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku.

 

Článok 5

Cena – Odplata

(1)              Za poskytnuté prevádzku dohodnutého dopravného prostriedku zmluvné strany dohodli cenu bez DPH vo výške:

Druh dopravného prostriedku Dopravný prostriedok EUR/hod Dopravný prostriedok EUR/km Poznámka

 

(2)              Zmluvné strany sa dohodli, že dopravca bude prevádzku dopravy fakturovať na základe dohodnutej ceny a písomne potvrdených záznamov výkonov dopravného prostriedku.

(3)              Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúru dopravca odošle na adresu sídla spoločnosti objednávateľa do 7 dní od jej vystavenia. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry si bude dopravca uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

(4)              Dopravca vyhotoví faktúry podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť vystavenú faktúru späť dopravcovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu.

(5)              Podkladom pre fakturáciu budú potvrdené Záznamy výkonu dopravného prostriedku (Denné výkazy alebo Obchodné doklady). Tieto doklady môže potvrdiť len zodpovedná osoba poverená objednávateľom.

Článok 6

Práva a povinnosti odosielateľa, prijímateľa

(1)   Odosielateľ sa zaväzuje udržiavať príjazdové cesty k miestu výkonu, náklady, vykládky v takom stave, aby bola zabezpečená plynulá a bezpečná prevádzka dopravných prostriedkov.

(2)   Odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne a úplné údaje o obsahu, množstve, váhe nákladu, povahe nákladu, čase, mieste výkonu, mieste nakládky a vykládky formou objednávky. Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené, môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

(3)   Odosielateľ musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu dopravného prostriedku. Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.

(4)   Odosielateľ je povinný uhradiť dopravcovi všetky škody spôsobené zamestnancami odosielateľa.

(5)   Prestoje dopravných prostriedkov spôsobené objednávateľom, budú uhradené dopravcovi v plnej výške podľa platných cien.

(6)   Dopravca, ale aj prepravcovia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné výkony v súlade s Nariadením EP a Rady ES č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

 

Článok 7

Zodpovednosť dopravcu za škodu a za nedodržanie podmienok prepravy

(1)   Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(2)   Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky,

c) okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; napr. prípady vyššej moci, ako poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, páde lavíny a pod.

(3)

 

(3)   Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi, maximálne podľa dohovoru CMR.

(4)   Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi.

(5)   Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

(6)   Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.

(7)   Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

 

Článok 8

Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

(1)   Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

(2)   Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

(3)   Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje: a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu, b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu, c) počet kusov, d) celkovú hmotnosť zásielky, e) miesto nakládky a miesto vykládky, f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom, g) miesto pre výhrady dopravcu.

(4)   Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je: a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom, b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

(5)   Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

(6)   Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.

Článok 9

Reklamačné konanie

(1)    Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.

(2)    Oprávnený (prepravca) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

(3)    Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

Článok 10

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

(1)   Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.pmtisovec.sk) a je k dispozícií aj v sídle dopravcu a odštepných závodoch dopravcu.

(2)   Tento prepravný poriadok je platný dňom jeho zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

(3)   Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

(4)   Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

Článok 11

Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy

(1)    Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

(2)    Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

 

 

 

 

V Bratislave dňa 17.3.2021                                                      Anna Švecová, konateľ spoločnosti